Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

CECHY UCZUCIOWOŚCI DORASTAJĄCYCH

M. Przetacznikowa (1971, s. 142), pisząc: „Warunki historyezno- -społeczne, system wychowania w rodzinie i w szkole, nowe zadania i wymagania stawiane dorastającej młodzieży -oddziałują niewątpliwie na jej życie uczuciowe. Wzorce i normy kulturowe, które dopiero teraz młodociani potrafią przyswajać sobie ze zrozumieniem, bardziej świadomie i krytycznie, wywołują u nich różne rodzaje przeżyć emocjonalnych. Kształtowaniu się postaw, przekonań i opinii towarzyszą uczucia moralne i intelektualne. Wytwarzanie się hierarchii wartości i ocen, rzutujących zarówno na obraz świata, jak i na obraz samego siebie, stanowi również podłoże powstawania nowych jakości uczuciowych. Dzięki poszerzaniu się kręgu interakcji między młodocianymi a grupami socjalnymi, w których uczestniczą, rozwijają się również uczucia społeczne. Tak więc uczucia, afekty, nastroje i namiętności przeżywane przez młodzież nie są zjawiskami wyizolowanymi z całokształtu jej życia psychicznego, lecz stanowią jego integralną część, włączoną w proces rozwoju osobowości, w wielokierunkową działalność w różnych środowiskach” (1971, s. 142).

Współcześni psychologowie amerykańscy (por. np. Garrisbn, 1965) zajmują podobne stanowisko, zwracając uwagę na pewne charakterystyczne cechy uczuciowości dorastających, jak: większe w porównaniu z poprzednim okresem opanowanie w manifestowaniu przeżyć emocjonalnych, a także wzmożenie kontroli nad sposobem wyrażania swoich uczuć: bardziej subtelne i mniej gwałtowne sposoby reagowania. Powszechnie znana jest też tendencja młodzieży do maskowania swoich uczuć, przybierania wobec dorosłych sztucznej pozy (nonszalancja, fanfaronada itp.), głębokiej konspiracji swoich istotnych przeżyć.

Zwraca się również uwagę na to, że zmieniają się reakcje młodocianych na dotychczasowe bodźce. Na niektóre bodźce przestają reagować, na inne natomiast zaczynają (np. zabawki nie wywołują już wzruszeń emocjonalnych jak dawniej, natomiast żywo poruszają bodźce natury seksualnej, których się dawniej nie zauważało). Bywa również tak, że bodźce wywołujące dotąd pozytywne reakcje emocjonalne zaczynają budzić żywą niechęć i odrazę. Tak więc zmiany zachodzące w postawach i zainteresowaniach warunkują zachodzenie zmian w uczuciach (Crow, Crow, 1956, s. 129-130).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.