Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Ciepłota ciała

Pomiaru wskaźnika podstawowej przemiany materii organizmie człowieka, tj. wskaźnika zużycia tlenu stanie spoczynku, dokonuje się za pomocą analizy róbki wydychanego powietrza. Wskaźnik ten wzrasta rzy ćwiczeniach fizycznych i podnieceniu. Jeżeli za- artość tyroksyny obniża się, zmniejsza się wskaźnik rzemiany materii i szybkość wydzielania ciepła. Wraz e wzrostem wieku człowieka wskaźnik ten spada, bok innych czynników jedną z przyczyn jego spadku ‚est zmniejszona aktywność tarczycy, jednak głów- ą przyczyną jest spadek ogólnej liczby komórek mniejsza aktywność takich ważnych narządów, jak ątroba i mięśnie. Normalne reakcje kompensacyjne olegają na wydzielaniu adrenaliny, kurczeniu się po- wierzchniowych naczyń krwionośnych i występowanii dreszczy. Starsi ludzie reagują na zimno wolniej i sła-j biej niż młodzi. Funkcjonowanie mięśni prążkowycł słabnie, a dreszcze występują rzadziej. Ponieważ organizm wytwarza mniej ciepła, istnieje niebezpieczeń-j stwo zbytnego obniżenia ciepłoty ciała. Chłód spowo-j dowany złymi warunkami życia może prowadzić „hipotermii”, która jest dla starych ludzi poważnj niebezpieczeństwem w zimnych porach roku. Wysoka ciepłota ciała może być równoważona przez zahamo-j wanie lub zmniejszenie wysiłku mięśni. Również wy-j dzielanie potu i rozszerzanie powierzchniowych na-j czyń krwionośnych pozwala na utratę ciepła. Starsi ludzie trudniej niż młodzi znoszą podwyższoną tem-j peraturę otoczenia i nie mogą pracować efektywnie nawet w średnich temperaturach. Ludzie o większej tuszy wytwarzają przy ruchu ciepło szybciej i trać? je wolniej. W późnym wieku reakcja wydzielania poti i system regulacji ciepła są mniej wydajne (26 – 27)1 Regulacja ciepłoty ciała u starych ludzi była badani w grupie robotników przemysłowych, np. u starycl górników. W czasie pracy wydzielają oni mniej potuj natomiast silniej pocą się przy odpoczynku, albowier mechanizm pocenia się i regulacji ciepła jest wolniej-] szy i niezdolny do reagowania na ten sam zakres zmiar warunków otoczenia. Dziwne jest natomiast, że wraż-j liwość na temperaturę nie zmienia się z wiekiem, cho-j ciąż ogólna degeneracja biologiczna powoduje słabsza funkcjonowanie zmysłów. Młodsze organizmy zwie-j rzęce (a odnosi się to także do ludzi) szybciej aklima-J tyzują się zarówno do zmienionej temperatury, jal wilgotności otoczenia, natomiast organizmy starsze wymagają na to dłuższego czasu, a nawet nie zawsze zdołają się zaadaptować.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.