Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Osobowość dziecka kształtuje się zgodnie z prawami rozwoju ontogene- tycznego oraz zgodnie z własnym, indywidualnym rytmem rozwojowym, uzależnionym od swoistych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Zalążkowa osobowość małego dziecka krystalizuje się wraz z wiekiem W osobowość coraz pełniejszą, o strukturze coraz lepiej zintegrowanej, spoistej i bogatej w doświadczenia, która reaguje na środowisko, przystosowuje się do niego, a zarazem je przekształca, zależnie od swych potrzeb indywidualnych i od zasymilowanych potrzeb społecznych, w odmienny. sposób na każdym poziomie swego rozwoju.

Wiek przedszkolny, zdaniem A. N. Leontiewa (1948), jest to okres kształtowania się struktury osobowości w jej podstawowej formie, okres rozwoju „osobowościowych mechanizmów” zachowania. W latach przedszkolnych dziecko nawiązuje kontakty z otoczeniem, naśladuje w zabawie i w innych działaniach wzory dorosłych, ich funkcje społeczne, sposoby pracy, posługiwania się narzędziami itp. Pośrednictwo dorosłych odgrywa też ważną rolę w kształtowaniu się motywacji, pobudzającej i ukierunkowującej działanie dziecka.

Na rolę różnorodnych wpływów zewnętrznych, społecznych i wychowawczych, w kształtowaniu się osobowości zwraca uwagę wielu innych psychologów, żeby wspomnieć znaną w Polsce koncepcję J. Reykowgkiego, który ujmuje osobowość w kategoriach schematów dynamicznych, regulujących postępowanie człowieka. W toku rozwoju schematy te przekształcają się w bardziej ogólne nastawienia o charakterze integrującym w odniesieniu do schematów niższego rzędu. Na rozwój osobowości wpływają, zdaniem autora, zarówno „osoby znaczące” (w wieku przedszkolnym są to przede wszystkim dorośli z najbliższego otoczenia dziecka), jak też wymagania związane z pełnieniem ról społecznych oraz powtarzające się doświadczenia wychowawcze.

Należy jednak zaznaczyć, że w różnych okresach rozwoju osobowości zmienia się rola i funkcja rozmaitych czynników, które na nią oddziałują. Dziecko w wieku przedszkolnym nie podlega jeszcze tak systematyczym wpływom nauczającym i wychowawczym, jak później, w wieku szkolnym: jego środowisko jest też stosunkowo proste. Osobowość dziecka kształtuje się zatem również w toku nieskrępowanej, swobodnej działalności, pod wpływem czynnika aktywności własnej oraz w procesie okazyjnego, przypadkowego uczenia się, w sytuacjach życia codziennego, w których dziecko współdziała z dorosłymi i rówieśnikami (Szuman, 1955, 1956).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.