Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PODSTAWY TRWAŁYCH WIĘZI GRUPOWYCH

Powyższe nasze rozważania czynią zrozumiałym fakt, że w grupach o dużej spoistości i trwałości znajdziemy z reguły więź organizacyjną opartą nierzadko o instytucje i chroniące je prawa. Możemy więc już teraz przystąpić do pytania, jakie mogą być motywy tworzenia się grup o takiej strukturze? Rzecz jasna, iż nie możemy się spodziewać, jakoby motywy tworzenia się zwartych grup społecznych były zawsze jednakowe, jakkolwiek z góry można przewidywać, iż w wielu wypadkach zachodzić będą na siebie i krzyżować się ze sobą źródła różnego rodzaju.

Jako silna podstawa więzi grupowej od dawna wymieniana bywa podstawa ekonomiczna. Materialne interesy są często tym motywem, który każe ludziom organizować się w różne grupy. Skoro sprężyna ekonomiczna ma być czynnikiem grupotwórczym, to wydaje się z punktu widzenia psychologicznego rzeczą niezbędną przyjąć, iż człowiek w swoim działaniu ulega pobudkom ekonomicznym. Ten tok rozumowania doprowadził w swoim czasie do stworzenia koncepcji tzw. człowieka gospodarczego (homo economicus, economical mań), wprowadzonej do ekonomiki przez J. St. Milla. Według tej koncepcji każdy człowiek dąży do tego, aby się wzbogacić i woli większą korzyść od mniejszej . Podobną tezę głosił A. Smith twierdząc, że każdy człowiek dąży w sposób naturalny do polepszenia swego bytu. Otóż właśnie ta chęć materialnego pożytku wysuwa się tu jako motyw tworzenia grupy, skoro człowiek zrozumie, iż korzyść własna może być z reguły zrealizowana jedynie na gruncie społecznym w porozumieniu z innymi jednostkami. Taki byłby motyw tworzenia !pewnych grup, które wobec tego mogłyby być nazwane grupami ekonomicznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.