Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PROGRAM BADAŃ

Programem badań nazywamy tu ogólny ich plan, ogólną strategię badawczą. Właściwie pomyślany program badań określa konieczne, a zarazem wystarczające cechy postępowania badawczego (podejmowane w jego ramach kroki), prowadzące do uzyskania odpowiedzi na pytanie stanowiące istotę problemu, który przed nami stanął.

Podobnie jak wybór problemu badań, tak i wybór programu badawczego opiera się – oprócz doświadczeń zbieranych w toku prac empirycz- 13 Psychologia rozwojowa.. nych – na określonych, nie zawsze uświadamianych sobie założeniach teoretycznych, dotyczących ‚„natury” człowieka i jego rozwoju .

Bezpośrednio jednak program badań określony jest przez rodzaj po- \ dejmowanego problemu, jego treść. Treść prac badawczych omawianych w obecnym podręczniku dotyczy: 1) właściwości2 psychicznych dzieci w różnym wieku: 2) zmian dokonujących się wraz z wiekiem w zakresie tych właściwości, jak też 3) zależności właściwości dzieci oraz zmian w nich zachodzących od różnorodnych czynników.

Przedmiotem zainteresowań psychologii dzieci i młodzieży są wszystkie te trzy zagadnienia. Psychologia rozwojowa koncentruje swą uwagę na dwóch ostatnich. Odsyłając Czytelnika do innych źródeł dla zapoznania się z systematycznym wykładem treści odnoszących się .do programu badań, przedstawimy tutaj niektóre wybrane fragmenty tego zagadnienia. Odnosić się one będą zarówno do programów specyficznych dla badań nad rozwojem dzieci i młodzieży, jak i do tych, które stosowane są zarówno w badaniach nad dziećmi, jak i ludźmi dorosłymi.

Zagadnienia wybrane przez nas do omówienia zachodzą na siebie treściowo. Przez wyodrębnienie ich uzyskaliśmy możliwość spojrzenia od różnych stron na istotne aspekty programu badawczego, do których należą: sposób doboru osób badanych i warunków badania oraz sposób wnioskowania z bezpośrednich wyników badań.

Omawiamy kolejno badania podłużne i poprzeczne, jako najbardziej typowe strategie badań nad rozwojem. Zwracamy dalej uwagę na trudności związane z prawidłowym wnioskowaniem, na podstawie badań, o zależności właściwości dzieci od ich wieku, jak też o zależności tych właściwości od czynników innych niż wiek. Dalsze poruszane zagadnienia – to różne sposoby doboru grup osób badanych: dobór losowy i incydentalny, dobór oparty na zmiennych ukrytych oraz na podstawie diagnozy dokonywanej retrospektywnie.

Zwróciliśmy uwagę na trudny metodologicznie problem czynników skorelowanych, występujący jaskrawo w badaniach o programie innym niż eksperymentalny. Rozważania kończymy omówieniem najtrudniejszych do prowadzenia i najwartościowszych zarazem badań nad rozwojem o programie eksperymentalnym oraz eksperymentalnych programów badawczych realizowanych w warunkach naturalnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.