Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Twardowski i jego metoda naukowa

Czym jest jednak metoda naukowa, której stosowanie postulował Twardowski? Jakie składają się nań dyrektywy prócz badawczego krytycyzmu? Dokładnego i wyczerpującego opisu tej metody Twardowski nie pozostawił, wydaje się, że była ona wcieleniem postulatów Brentany. Jak wiadomo, Brentano protestował przeciw oddzielaniu wiedzy spekulatywnej i ścisłej, oddzielaniu filozofii i nauki, widząc możliwość filozofii naukowej, której metoda, mówiąc jego słowami „nulla alia nisi scientiae naturalis est” 13. Metoda nauk !przyrodniczych, doświadczenie, ma być także metodą filozofii, co staje się zrozumiałe dopiero wówczas, gdy zdamy sobie sprawę, że Breńtano ówcześnie za bazę dociekań epistemologicznych uznawał rzeczywistość psychiczną, daną w spostrzeżeniu wewnętrznym. Ową metodę introspekcji przejmie następnie Twardowski ujmując na jej podstawie istotę różnych odmian zjawisk życia świadomości. Tak rozumiana przez Twardowskiego za Brentaną naukowość filozofii uzależniająca przedmiot i metodę epistemologii od metody psychologii zaprowadzi go w konsekwencji do psy- chologizowania tworów, które same w sobie charakteru psychicznego nie posiadają. Twardowski zda sobie jednak sprawę z absurdalności tego rodzaju uzależniania filozofii od psychologii i skieruje swój wysiłek ku sprawie uniezależnienia przedmiotu epistemologii Od przedmiotu psychologii. Owocem tych badań będzie odróżnienie myślenia jako faktu psychicznego (czynności psychicznej), badanego przez psychologię, od myślenia rozpatrywanego w aspekcie prawdziwości (wytworu czynności sądzenia), badanego przez epistemologię i logikę. Rozróżnienie to przeprowadza Twardowski po raz pierwszy w rozprawie O czynnościach i wytworach-, uchodzi ona za wyraz punktu zwrotnego w zmaganiach z psychologizmem u tego autora. Wysiłek odpsychologizowania epistemologii i logiki wyznacza najistotniejsze napięcia kierunkowe w filozofii Twardowskiego i stanowi o oryginalności wkładu tego myśliciela do filozofii europejskiej. Twardowski współuczestniczył w dokonującym się na początku XX wieku przełomie antypsychologistycznym bynajmniej nie jako bierny obserwator, lecz wpisał się w dzieje filozofii najnowszej jako postać twórcza i znacząca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.